MEŠTIANSKY DOM Č. 15

Z urbanistického a architektonického hľadiska jeden z najhodnotnejších domov Pamiatkovej zóny mesta Rajec stojí v radovej zástavbe južnej časti Námestia SNP. Jeho reprezentatívna čelná fasáda s otvorenou arkádou na poschodí je zapustená do hĺbky parcely, čím narúša súvislú uličnú čiaru, no zároveň vytvára zaujímavý priestorový prvok. Dom prešiel mnohými stavebnými úpravami a jeho miestnosti sa využívali na rôzne účely, od bývania, cez hostinec a sklady až po sídlo viacerých mestských kultúrnych inštitúcií.

Pre Rajec typický tzv. prejazdový typ meštianskeho domu pochádza zo 17. storočia a predpokladá sa, že má stredoveké jadro. Jeho najstaršou časťou je kamenná pivnica zaklenutá valenou klenbou s lunetami, ktorá však túto domnienku čiastočne vyvracia. Jej podoba skôr zodpovedá novovekým – renesančným stavebným konštrukciám. Pôvodne prízemný objekt bol v druhej polovici 18. storočia rozšírený a nadstavaný o jedno podlažie, čo s najväčšou pravdepodobnosťou súviselo s jeho novým využitím. Podľa dobových prameňov sa tu malo variť pivo a predná časť domu slúžila ako hostinec. V Rajci sa v tomto období nachádzali dva pivovary, jeden patril Lietavskému hradnému panstvu a druhý bol mestský. Ďalšie stavebné úpravy domu sa dotýkali najmä jeho vnútornej dispozície a vychádzali z dobových potrieb vlastníkov a nájomcov pivovaru i samotného hostinca. Viacerí z nich boli židovského pôvodu. Začiatkom 20. storočia bol pivovar zatvorený a dom sa využíval ako mestská krčma. Po druhej svetovej vojne objekt slúžil na skladovanie rôzneho tovaru, nachádzali sa tu kancelárie i menšie mestské komunálne prevádzky. V tomto období došlo k niektorým nevhodným úpravám domu. Medzi tie, ktoré najviac dehonestovali jeho architektonicko-historické kvality patrilo zamurovanie otvorených arkád na čelnej fasáde. Od roku 1976 v objekte sídlila Osvetová beseda a mestská knižnica a po roku 1989 miestni nadšenci iniciovali myšlienku založenia mestského múzea. To bolo slávnostne otvorené 21. júna 1993 počas osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

Čelnej fasáde domu dominujú architektonické prvky zapustenej loggie s otvorenou arkádou a bohato profilovaná kordónová rímsa, ktoré jej dodávajú silný horizontálny výraz.  Štvoroblúkovú barokovú arkádu tvoria kamenné stĺpy s tzv. toskánskymi hlavicami. V zasunutom uličnom priestore je na bočnej stene prezentovaný muzeálny artefakt veľkej drevenej brány s rezbárskou výzdobou, ktorý pochádza z rodného domu Rudolfa Pribiša (1913 – 1984), významného slovenského sochára. Aj samotná brána do prejazdu domu je bohato rezbársky zdobená. Otvára priestor, ktorý je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a po jeho stranách sú situované samostatné schodiská na poschodie a do suterénu. Miestnosti prízemia i poschodia, ktoré sú orientované do námestia, majú reprezentatívny charakter a ten len podčiarkuje typické barokové zaklenutie tzv. plackovou klenbou s profilovanou rímsou a štukovými zrkadlami uprostred v tvare kruhu alebo kvadrilobu.  V roku 2015 realizovaný reštaurátorský výskum odhalil, že tieto miestnosti mali v minulosti, pravdepodobne od druhej polovice 19. storočia, aj jednoduchú šablónovú maliarsku výzdobu. Tá je zatiaľ skrytá pod mladšími bielymi nátermi.

Meštiansky dom č. 15 (všeobecne známy ako múzeum alebo pivovar) tvorí neoddeliteľný kolorit historickej zástavby centra Rajca a patrí medzi najlepšie zachované a prezentované pamiatkové objekty s množstvom cenných a zaujímavých architektonických článkov a detailov. Na jeho čelnej fasáde sú umiestnené dve pamätné tabule pripomínajúce významných rajeckých rodákov. Zoológa a prírodovedca Jána Frivaldského (1822 – 1895) a Juraja Slotu Rajeckého (1819 – 1882). Dom sa stal národnou kultúrnou pamiatkou v roku 1993.

Scroll to Top