MEŠTIANSKY DOM Č. 3

Jeden z mála viac-menej intaktne zachovaných tzv. prejazdových meštiansky domov stojí na rohu východnej strany Námestia SNP. Jeho pôdorys v tvare písmena L pokračuje dlhšou stranou do Nádražnej ulice. Presné obdobie výstavby domu nie je známe, no podľa niektorých architektonických prvkov a základnej dispozície sa môžeme domnievať, že vznikol na prelome 16. a 17. storočia, v čase najväčšieho obchodného rozkvetu mesta. Nie je úplne vylúčené, že jeho stavitelia využili niektoré existujúce konštrukcie staršieho, neskorostredovekého objektu. Práve z neho môže pochádzať kamenná pivnica s valenou klenbou.

Ako býva pri historických domoch celkom bežné, aj tento počas svojho života prešiel viacerými zásadnými stavebnými úpravami. Každý vlastník i každé historické obdobie zanechalo na jeho podobe a vnútornej dispozícii svoje stopy.  Pravdepodobne murovaný alebo drevený prízemný objekt jednoduchej obdĺžnikovej hmoty bol v druhej polovici 18. storočia rozšírený o dvorové – hospodárske krídlo a nadstavaný o jedno podlažie. Zároveň jeho fasády nadobudli barokový charakter. Na prízemí vznikli  obchodné prevádzky prístupné priamo z námestia a poschodie sa využívalo na obytné účely. Mladšia dvorová prístavba zostala prízemná so sedlovou strechou. Ďalšia stavebná úprava domu sa uskutočnila v polovici 19. storočia a pravdepodobne súvisela s požiarom, ktorý zničil veľkú časť mesta. Z prejazdu bolo odstránené schodisko a fasády získali strohejší klasicistický výraz. Súčasnú dispozíciu a celkovú vonkajšiu podobu objekt nadobudol viacerými stavebnými úpravami v priebehu 20. storočia, ktoré vyplynuli z dobových požiadaviek vlastníkov na jeho využitie a prevádzku. V medzivojnovom období majitelia domu (známa rajecká kožušnícka rodina Jančovičovcov) zobytnili podkrovné priestory dvorovej prístavby, kde vznikla drevená rustikálna pavlač. V roku 2015 bola dvorová časť domu rozšírená o novú prístavbu s podbráním a o niečo neskôr sa na objekte vymenili niektoré okenné konštrukcie a zateplila sa časť čelnej a bočnej fasády. V rámci poslednej úpravy sa na týchto fasádach okolo okien vytvorili jednoduché hladké šambrány a v omietke parteru priebežná pásová bosáž.

Prízemie i poschodie hlavnej časti meštianskeho domu má trojtraktovú dispozíciu s komunikačnou chodbou a schodiskom v strednom trakte. Prejazd zaklenutý valenými klenbami s lunetami je situovaný v krajnej polohe domu. Dnes jeho pôvodnú funkciu vizuálne potláča novší drevený výklad so vstupom. Obdobný výklad so segmentovým ukončením sa nachádza aj v strednej časti čelnej fasády. Priestory poschodia slúžili na obytné účely. V krajných traktoch ich uzatvára drevený trámový strop s horným prekladaným záklopom a valená klenba s lunetami. Stredný trakt má rovný strop a jeho reprezentatívnosť zvýrazňuje šablónová dekoratívna výmaľba zo záveru 19. storočia.  Zaujímavým umelecko-remeselným prvkom interiéru domu sú aj drevené kazetové dvere s doskovým profilovaným obložením a niektoré okenné konštrukcie s ozdobným profilovaním krídiel pravdepodobne pochádzajúce ešte z klasicistickej prestavby domu.

Meštiansky dom č. 3  je významným príkladom dobovej architektúry a jej regionálnych slohových premien. Je dôležitou súčasťou historického urbanizmu mesta, ktorý charakterizuje takmer štvorcové námestie so sieťou ulíc vybiehajúcich z jeho krajných polôh. Objekt si zachoval množstvo autentických architektonických, umelecko-remeselných i výtvarných detailov a prvkov a patrí k najhodnotnejším na celom území Pamiatkovej zóny mesta Rajec. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 2019.

Scroll to Top